Випуск № 26 том 1, 2019 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Роман КОРСАК
Перспективи розвитку екологічних готелів на прикладі Рахівського району Закарпаття

Ярослав МАНДРИК
Підготовка інженерів для нафтогазових промислів (львівський період становлення): до 120-річчя нафтогазової освіти в Україні

Наталія САЛТАН
Пролетарізація як напрям більшовицької освітньої політики 20–30-х рр. ХХ ст. (на матеріалах Харкова)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Михайло БЕЙЛІН
Герменевтика музики: композитор – виконавець – публіка

Лідія ГАЗНЮК
Знаково-символічна мова артефактів у етнокультурних мистецьких практиках

Олена ГАШТОВА
Причини занепаду жанру «концертна арія»: естетичний погляд у розрізі століть

Оксана ГНАТИШИН
Дослідницьке поле історії музикології (про структуру історико-музикологічного дослідження)

Ольга ДЕНИСЮК, Алла ПОЛІЩУК
Тема материнства у творчості Віри Іванівни Баринової-Кулеби

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Юлия БАБЧУК
Зависимость тембральных характеристик междометия YEAH от гендерной принадлежности дикторов

Юлія БАБЧУК, Олена БЕЗЗУБОВА, Ірина ЛИТОВЧЕНКО, Іветта ДАБАГЯН
Засоби зв’язності тексту в німецькомовній електронній комунікації

Ольга ВОРОБЕЙ
Особливості виявлення ознак поетичного реалізму у творчості Цао Юя (на прикладі п’єси «Пекінці»)

Наталія ГОЛОВАЦЬКА
Кількісно-якісні зміни англійських сенсорних дієслів з XII до ХV століття

Наталя ЄВТУШЕНКО
Особливості використання методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) при підготовці студентів-філологів педагогічних вузів

Інеса ЄРМОЛЕНКО
Засоби вираження суб’єктивної модальності у детективному тексті Даніеля Пеннака

Оксана ЖИЖОМА
Індивідуально-авторська метафора та особливості її перекладу

Яна ЖУРЕНКО
Проблема методології в гендерних лінгвістичних дослідженнях

Леся ІКАЛЮК, Оксана КАТЕРНЯК
Алюзія як засіб реалізації категорії інтертекстуальності в романі Дена Брауна «Код да Вінчі»

Олена КИРИЧЕНКО, Катерина МАРЧЕНКО
Проблеми перекладу термінів галузі тваринництва

Олена КОЛІНЬКО
Мариністика у світовій літературі: теоретичні виміри і художньо-естетичні домінанти

ПЕДАГОГIКА

Ольга БІЛЯКОВСЬКА
Педагогічна практика як чинник якості професійної підготовки майбутніх вчителів (рефлексії польських науковців)

Марина ВАСИЛЬЄВА
До проблеми визначення компетентностей з науково-дослідницької діяльності в майбутніх фахівців

Наталя ГАЛИЦЬКА
Передумови формування системи умінь та навичок учнів під час реформування школи (кінець 50-х – початок 70-х років ХХ ст.)

Катерина ЗАВІЗІОН
Результати дослідно-експериментальної перевірки педагогічної технології формування комунікативної культури майбутніх перекладачів

Олена ЗЕЛЕНСЬКА
Значення лінгвокраїнознавчої компетенції у навчанні іноземної мови здобувачів вищої освіти в нелінгвістичній магістратурі

Тетяна ЗУЗЯК, Оксана МАРУЩАК
Методологічні передумови формування у майбутнього вчителя трудового навчання та технологій технологічної компетентності

Лариса ЙОВЕНКО
Типові риси образу героя у шкільних підручниках з української літератури в 1917–1920 рр.

Станіслав ІВАНЕНКО
Дослідження результатів складання випускниками бакалаврату ЗНО з іноземної мови

Євген ІВАНОВ
Проблема забезпечення якості вищої освіти в Україні в контексті модернізаційних процесів

Андрій КАЛЕНСЬКИЙ
Зарубіжний досвід стандартизації професійної освіти

Марина КОНЄВА
Лінгводидактичний аспект удосконалення навичок говоріння майбутніх учителів-філологів

Ірина КОТЯШ
Формування екологічної компетентності майбутніх учителів початкових класів у закладах вищої педагогічної освіти на всіх рівнях підготовки