Випуск № 30 том 4, 2020 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ПЕДАГОГIКА

Анатолій ДЕМ’ЯНЕНКО, Олександер СИТНИК
Значення правового виховання підлітків у процесі формування їх громадянської свідомості

Ірина ЖОРОВА
Професійна підготовка майбутніх педагогів у європейських країнах: з досвіду Республіки Польща та Чеської Республіки

Мечислав ЗАРЕМСЬКИЙ
Яків Колубовський як керівник опікунства у справах сліпих

Наталія ІВАНЕЦЬ
Інтеграція мультикультурного змісту освітнього середовища Нової української школи

Олександр КАПІНУС
Суб’єктно-діяльнісний підхід до формування професійної суб’єктності имайбутніх офіцерів Збройних сил України

Ірина КАРПОВА
Освітньо-виховна роль участі студентської молоді в реалізації громадських проєктів для вразливих верств населення

Володимир КЛИМОВИЧ, Артем ТУРЧИНОВ, Василь БІЛОШИЦЬКИЙ, Павло КОМАРЧУК, Микола ВАСИЛЕНКО
Педагогічні умови формування дидактичної компетентності майбутніх фахівців фізичної підготовки і спорту силових структур України

Валентина КОВАЛЕНКО
Фактори впливу на соціалізацію здобувачів вищої освіти мовних спеціальностей у комунікативному просторі закладів вищої освіти

Tetiana KOKNOVA
Practical experience of “Online Learning” course as a tool to develop linguistic-and-methodological competence of prospective foreign language teachers

Альона КОЛОМІЄЦЬ
Феномен фундаменталізації освітнього процесу як філософська проблема сучасності

Людмила КОЛОНІНА
Особливості методики формування індивідуальної освітньої траєкторії в процесі професійної підготовки вчителя музики

Тамара КОРОСТІЯНЕЦЬ
Індивідуальна освітня траєкторія студента: аналіз трактувань поняття

Світлана КОСТЬ, Галина КРОХМАЛЬНА
Формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти: теоретичний аспект

Володимир КРАВЕЦЬ, Світлана КРАВЕЦЬ
Фамілістична підготовка вчителя в Україні

Олена КРАВЕЦЬ, Наталя САМБОРСЬКА, Ольга ФЕЩЕНКО
Використання смарт-технологій навчання під час вивчення англійської мови для студентів нефілологічних спеціальностей

Ростислав КРАВЕЦЬ
Закономірності та специфіка формування професійного іміджу майбутніх політологів у процесі їх фахової підготовки

Ірина КУЛИК, Тамара ТУРЧИН
Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів до педагогічної діяльності в музейному просторі

Тетяна ЛИЧОВА
Модель формування фахової компетентності майбутніх бакалаврів з агроінженерії у професійній підготовці

Halyna LOTFI GHAHRODI
The experience of bilingual school education in England and Wales in the early 21st century

Світлана ЛУК’ЯНЧУК, Марина КОМОГОРОВА
Застосування методу комунікативних завдань з метою формування іншомовної комунікативної компетентності студентів

Галина ЛЯЛЮК
Опіка та виховання дітей-сиріт на Правобережній Україні 1918–1939 рр.

Сергій МАМИЧЕНКО
Використання діяльнісно-культурологічного підходу у процесі формування культури конкурентних відносин у майбутніх фахівців із бізнес-адміністрування

Тарас МЕЛЬНИК
Застосування Smart-засобів у процесі викладання товарознавчих дисциплін

Валентин МОЛОДИЧЕНКО, Алла СЕРДЮК, Наталія МОЛОДИЧЕНКО
Шкільна екологічна освіта в системі сталого і функціонального розвитку держави

Алла НИПАДИМКА
Використання світлин як спосіб підвищення мотивації учнів під час вивчення граматики англійської мови

Наталія ПАВЛОВА, Катерина МУЗИЧУК
Компетентнісно орієнтована професійна підготовка майбутніх учителів інформатики

Вадим РИЖИКОВ, Кіра ГОРЯЧЕВА, Олена ЗВОНЕНКО
Дослідження нормативно-правової бази щодо можливості забезпечення імплементації міжнародної компоненти в освітній і науковий процес ВВНЗ, ВНП ЗВО України

Тетяна РУДЮК
Біоенергетична взаємодія в контексті вивчення родинних лексем (комунікативно-діяльнісний аспект)

Лілія САПРИКІНА
Формування позитивної навчальної мотивації майбутніх дизайнерів через залучення їх до проєктної діяльності

Ірина СЕЛИЩЕВА
Соціокультурний вплив на розвиток історичної освіти в Україні

Ірина СІДОРОВА, Костянтин ДАБІЖА, Лідія ОСТАПЧУК, Ольга ПЛАКИДЮК, Діана СТРЕБКОВА
Принципи підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до основних етапів вокально-хорової роботи в школі

Надія СКРИПНИК
Роль лексичної компетенції у мовленнєвому розвитку студентів гуманітарно-педагогічного коледжу

Hanna TEKLIUK
Communicative language teaching

Ганна ТОВКАНЕЦЬ, Оксана ТУРОК
Зміст освіти і виховання учнів середньої школи в діяльності словацьких екологічних організацій

Олена ТРЕТЯК, Станіслав ЧЕБОНЕНКО, Ірина СТЕЦЕНКО
Методика формування психологічної компетентності майбутніх фахівців у галузі знань 08 «Право»

Наталія ХОРОШИЛОВА
Нормативно-правова база іншомовної освіти дорослих у Німеччині

Alla CHAGOVETS, Iryna APRIELIEVA
The aim and tasks of labour education of preschool children

Наталя ШАЛИГІНА
Науково-теоретичні засади дистанційного навчального курсу розвитку іншомовної компетентності військових фахівців

Roksolyana SHVAY
Pedagogika twórczości a strategie i taktyki działalności twórczej

Лариса ШЕМЕТ
Становлення професійної акордеонної освіти у США

Вадим ШЕМЧУК, Світлана ДМИТРЕНКО, Володимир КЛИМОВИЧ, Оксана ХУРТЕНКО, Світлана КУРБАКОВА
Результати визначення професійних компетентностей жінок-єдиноборців високої кваліфікації

Олена ШЕСТЕЛЬ, Олександр КУРАКІН, Лариса БИШОВЕЦЬ
Специфіка формування soft skills фахівців сфери обслуговування в процесі професійної підготовки

Вікторія ЩЕРБАТЮК
Особливості продукування і використання ментальних карт на заняттях із літературознавчих дисциплін студентами-філологами

Ольга ЮЗИК
Професійне підвищення кваліфікації вчителів інформатики в Україні та Республіці Польща

Юлія ЮЛІНЕЦЬКА, Оксана БАБІЙ
Soft skіlls як інтегральний компонент іншомовної підготовки юристів у ЗВО: сучасний формат

Ірина ЯКОВЕНКО, Вікторія ЧОРНА
Комплексна система конструктивної взаємодії «родина – дитина – школа» у навчанні та вихованні дитини з особливими освітніми потребами

Анатолій ЯНОВСЬКИЙ
Інформаційно-освітнє середовище в умовах дистанційного навчання

Сергій ЯРЕМЧУК
Вивчення омонімії на заняттях з української мови як іноземної

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Віталій ОХМАНЮК, Ольга KOМЕНДА
Особливості інтерпретацій прелюдії і фуги d-moll № 6 з ДТК (2 том) Й. С. Баха сучасними баяністами