Випуск № 58 том 1, 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Надія БАРАНОВСЬКА
ПОЛІЕТНІЧНІСТЬ У КУЛЬТУРІ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ЛЬВОВА

Петро ГАВРИЛИШИН
БОГДАН ГАВРИЛИШИН І ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Владислав ЄГОРОВ
МІСТА В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ М.Ф. ВЛАДИМИРСЬКОГО-БУДАНОВА (1838–1916)

Alina IVANENKO
IMPLEMENTATION OF WORK AND THE FIRST RESULTS OF THE ACTIVITY OF NOTARY AND ADVOCACY ON THE TERRITORY OF THE REICHSKOMMISARIAT “UKRAINE” (1940–1942)

Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ
ВПЛИВ РУСИФІКАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У 1960–1980-Х РР.

Юлія КУРДИНА
БІБЛІОТЕКА ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ: ІСТОРІЯ БУДІВНИЦТВА (ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП 1923–28 РР.)

Рафаил Юсиф МАМЕДОВ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СЕФЕВИДСКОГО ГОСУДАРСТВА В РУССКОЙ (СОВЕТСКОЙ) ИСТОРИОГРАФИИ (XVI – XVII ВВ.)

Інна МОРОЗ
КЛАСИФІКАЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ І. КРИП’ЯКЕВИЧЕМ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ «МЕТОДИКА ІСТОРІЇ», ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ У КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ У 1918 Р.

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Вікторія БОНДАРЕНКО
ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛИ ГЛУЩЕНКА В УКРАЇНІ

Світлана БОРИСОВА, Гліб БОРИСОВ
ЗАСТОСУВАННЯ DOODLE ART В ДИЗАЙНІ АВТОРСЬКИХ ПРИНТІВ

Ван ВЕЙЖУН
ДОСЛІДЖЕННЯ КИТАЙСЬКОЇ ІЄРОГЛІФІКИ В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

Василь КАРПІВ, Максим ТЕРЕХОВ
ДОСВІД ЗБЕРЕЖЕННЯ РІЗНОЧАСОВОГО МОНУМЕНТАЛЬНОГО МАЛЯРСТВА

Ірина КОНОВАЛОВА
ФОРМИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ МЕЛОДИКО-ГАРМОНІЧНИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ НА РІВНЯХ ЛАДУ І ФАКТУРИ В МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ НОВОГО ЧАСУ

Ольга КОНОВАЛОВА, Наталія ПРОХОРОВА
НЕБО ЯК ПРОСТІР ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ГРИ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ЖИВОПИСІ

Олена ЛІТОВЧЕНКО
РЕПРЕЗЕНТАТИВНІ ОРІЄНТИРИ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ В СУЧАСНОМУ МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ

Лу БІНЬ, Світлана КРИВУЦ
ПРИНЦИПИ РОЗТАШУВАННЯ АРТ-ІНСТАЛЯЦІЙ В СИСТЕМІ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ КНР

Ганна МАКОГІН
ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ВЕКТОР ДИЗАЙНУ ОДЯГУ

Юлія МАЛЕЖИК, Ольга ПУНГІНА, Любов ГУСЄВА
ЕКОЛОГІЧНИЙ ДИЗАЙН ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ

Володимир МАЛІКОВ
ХАРАКТЕР ТВОРЧОЇ ЕВОЛЮЦІЇ ДНІПРОВСЬКОГО МИСТЦЯ СЕРГІЯ БУРБЕЛА

Олена МАРЦЕНКІВСЬКА
РОЗМАЇТТЯ ОЗНАК ТАНЦЮВАЛЬНОСТІ В МУЗИЦІ ЄВГЕНА СТАНКОВИЧА І МИРОСЛАВА СКОРИКА

Ірина МАТІЙЧИН, Ірина БЕРМЕС
МАРІЙСЬКИЙ КУЛЬТ У ТВОРЧОСТІ ОТЦЯ ЙОСИФА КИШАКЕВИЧА

Валентина МАТЮШЕНКО-МАТВІЙЧУК
ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ

ПАН ФЕНЬ
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Богдана АВРАМЕНКО
СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ

Юлія БЕВЗ
СТРУКТУРНА КЛАСИФІКАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ ‘ІРРЕАЛЬНА ІСТОТА’ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

Лариса ВОЛОВИК
МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ДОСЛІДЖЕННЯ НІМЕЦЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ

Shukufa GOJAYEVA
ENGLISH LANGUAGE LINGUISTICS: INTRODUCTION TO LEXICOLOGY

Аліна ГОНЧАРЕНКО
ЛЕКСИКА КИЄВОРУСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ В ІСТОРИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

Андрій ГУРДУЗ
РОМАН СЮЗАННИ КЛАРК «ПІРАНЕЗІ» В КОНТЕКСТІ МІНОТАВРІАНИ ПЕРШИХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХІ СТ.

Yegana HUSEYNOVA
BAKHTIYAR VAHABZADE AND ISSUES CONCERNING HUMANITY

Eyvaz EMINALIYEV
NATIONAL MEMOIR LITERATURE AND ITS POETICS

Орхан Али оглу ИСАЕВ
ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗГЛЯДЫ АТА ТАРЗИБАШИ

Інна ЛИНЧАК
ДРУКОВАНИЙ РЕКЛАМНИЙ ТЕКСТ НА ЗАНЯТТІ УМІ

ПЕДАГОГIКА

Лариса АНТОНЮК, Галина МИХАЙЛЮК, Олеся БОДНАР
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ЗВО

Людмила БЕРЕЗОВСЬКА
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Максим БОРИСЬОНОК
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТА ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Наталя БОСКО, Лілія БЄЛА
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ (ІКТ) ГРАМОТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Інна ВОЙЦЬО
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ – МОТИВАЦІЙНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Лариса ВОРОНА
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРІОДИЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЛЯ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

Катерина ГАЛАЦИН, Алла ФЕЩУК, Ольга ЯРОШЕНКО
НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ

Тетяна ГАРЛИЦЬКА
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Юлія ГОЛОВАЦЬКА
СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ДО ЛОКАЛІЗАЦІЇ В ЕПОХУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Вікторія ДЕГТЕРЬОВА
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Світлана ДЕМ’ЯНЕНКО, Тамара АНДРЕЄВА
СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ЛЕКСИЧНО-МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ДОВКІЛЛІ

Олеся ДИШКО
ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Лариса ДОВГАНЬ
ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ФІЛОЛОГІВ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ростислав ЗАВГОРОДНІЙ
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА ДО ПРОЄКТУВАННЯ МИСТЕЦЬКИХ ТВОРІВ В ЕТНОСТИЛІ

Тетяна ЗАДОРОЖНЯ
ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ДЛЯ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Олена ІОНОВА, Світлана ЛУПАРЕНКО
ЛІКУВАЛЬНА ПЕДАГОГІКА РУДОЛЬФА ШТАЙНЕРА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Ян КАПРАНОВ, Оксана ШЕЛЕВЕР, Леся КУШНІР
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДО ФАХОВОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Олександра КАЧМАР, Яна МАКАРЕНКО, Тетяна МІРОШНІЧЕНКО
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Інна КИРИЧОК, Олена ПАЩЕНКО, Ірина ТОНКОНОГ
ВИКОРИСТАННЯ СТОРІТЕЛЛІНГУ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Микола КУРАЧ, Ростислав ГАРМАТЮК
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СПЕЦРИСУНКУ

Тетяна ЛИСЕНКО, Костянтин ЛІСЕЦЬКИЙ, Світлана МОЙСЕЄНКО
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ТЕХНІЧНІЙ ШКОЛІ

Леся ЛОТОЦЬКА, Уляна ЛОТОЦЬКА-ДУДИК, Неля КРУПКА
ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРЕПОНИ У ЗАСТОСУВАННІ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ