Випуск № 61 том 3, 2023 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Ігор СОЛЯР
ПОБУТОВІ РЕАЛІЇ ПОВСТАНЦІВ НА СТАНІСЛАВЩИНІ У ПУБЛІКАЦІЯХ ЖУРНАЛУ «ЧОРНИЙ ЛІС»

Віталій ТЕЛЬВАК, Лідія ЛАЗУРКО, Святослав ЖУРАВЛЬОВ
СТУДЕНТИ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ПРАВНИЧОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ЗА ДЕКАНАТСЬКИМ КАТАЛОГОМ)

Олексій ФУРТЕС
ВИТОКИ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН: ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Андрій ХАРУК, Віталій ВИЗДРИК
СУЧАСНА ІСТОРІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ: ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ АВІАЦІЇ

Saida HASANOVA
THE TRADE RELATIONS OF THE AZERBAIJAN SAFAVIDS STATE AT THE END OF THE 17TH CENTURY – THE FIRST DECADES OF THE 18TH CENTURY (ON THE BASIS SOVIET HISTORIOGRAPHY)

Богдан ЯНИШИН
МИРОН КОРДУБА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: МІЖ НАУКОЮ ТА ПОЛІТИКОЮ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Лариса ОПАРИК
ДО ПИТАННЯ СТИЛЬОВОЇ АДЕКВАТНОСТІ ФОРТЕПІАННО-ВИКОНАВСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Юлія РОМАНЕНКОВА, Лариса ЧАВУС
ЕКСЛІБРИС ЯК ІНСТРУМЕНТ ТРАНСЛЯЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ КОДІВ У ТВОРЧОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ КИЇВСЬКОЇ ШКОЛИ ГРАФІКИ АРКАДІЯ ТА ГЕННАДІЯ ПУГАЧЕВСЬКИХ

Anna SAFRONOVA, Olena SAFRONOVA
APPROPRIATION AS A CREATIVE METHOD IN VISUAL FEMINIST ART

Вероніка ТОРМАХОВА
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ НАВИЧОК НА УРОКАХ ДЖАЗОВОГО СОЛЬФЕДЖІО

Ярина ТУРЧИНЯК
ТВОРЧІСТЬ МИРОНА ЛЕВИЦЬКОГО ЗА ПЕРІОД 1950–1970 РР.

Світлана УЛАНОВА, Сергій ПЛУТАЛОВ, Марія ЗОРКО
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАСОВИХ СВЯТ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

Ольга УМАНЕЦЬ
LACRIMOSA ВІЙНИ: ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ МИТЦЯ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ ЧАСУ

Ірина ФЕДОРОВСЬКА
ГРАНІ МУЗИЧНОЇ ДРАМАТУРГІЇ ВОКАЛЬНОГО ЦИКЛУ ЛЕВКА КОЛОДУБА «БЕНТЕЖНІСТЬ» НА ВІРШІ ВАЛЕНТИНИ АНТОНЮК

Лариса ШЕМЕТ
ДИТЯЧЕ НАРОДНО-ОРКЕСТРОВЕ ВИКОНАВСТВО В УКРАЇНСЬКОМУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ФЕСТИВАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

Ростислав ШМАГАЛО, Олексій РОГОТЧЕНКО, Алла РУДЕНЧЕНКО
ТЕХНІКА ПЕРЕТИНЧАСТОЇ ІНКРУСТАЦІЇ В ЮВЕЛІРНОМУ МИСТЕЦТВІ ВІЗАНТІЇ VI–IX СТ.

Тетяна ШТИКАЛО, Артем ЧЕПУРКО
КОТИ В СКУЛЬПТУРНОМУ МИСТЕЦТВІ: СТАРОДАВНІЙ СВІТ ТА СУЧАСНІСТЬ

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Наталія ОДАРЧУК, Анжеліка ТРУШКОВСЬКА
СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ МУЗИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Надія ПАВЛЮК
НОВЕЛА О. ДОВЖЕНКА «ВІДСТУПНИК»: СПЕЦИФІКА ПСИХОЛОГІЧНОГО ХРОНОТОПУ СИСТЕМИ ПЕРСОНАЖІВ

Ангеліна РАЗУМНА
ФРЕЙМОВЕ НАПОВНЕННЯ КОНЦЕПТУ ЦІННОСТІ У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ ЕПІСТОЛЯРНОЇ СПАДЩИНИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Світлана СОПІЛЬНЯК
«ПЕРЕДВІСТЯ» ( نوگش ŠOGUN) ЯК СКЛАДОВА СТЕРЕОТИПНИХ УЯВЛЕНЬ НОСІЇВ ПЕРСЬКОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ

Наталія СУНЬКО, Марія МОСКАЛЮК
ПЕРЕКЛАД ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОЇ МЕТАФОРИ У ГАЗЕТНО-ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Тетяна ТКАЧУК, Інга ПАСЛАВСЬКА
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ КОНВЕРСИВНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Іванна ТОКАРСЬКА
ЮДА ТА ЙОГО АНТИПОДИ У ДРАМАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Ольга ТРЕТЯК
РОЗВИТОК КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

Іванна ФЕЦКО
ГРЕКО-ЛАТИНСЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ТЕРМІНОСИСТЕМИ ПРИРОДНИЧОМУЗЕЙНОЇ СПРАВИ

Лілія ШПАК, Олена БАРАБАШ, Ірина МИСЬКІВ
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ МЕТАФОРИ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

Тетяна ЯКОВЛЕВА, Ольга ДЕРБАК, Катерина ПЕЧЕРНА
АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТОДИ ЯК КОМПОНЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

ПЕДАГОГIКА

Вікторія ПРОКОПЕНКО, Оксана ВОРОБЙОВА
ТЕХНОЛОГІЯ ГРУПОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ЗДОБУВАЧАМИ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Тетяна РАЗУМЕНКО
КРЕАТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ОПАНУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ «ІНОЗЕМНА МОВА» ЗДОБУВАЧАМИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ДОСВІД ХНПУ ІМЕНІ Г.С. CКОВОРОДИ)

Ольга САРМАТОВА
АКТУАЛЬНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ПРЕДМЕТІВ

Галина СЕРГЄЄВА
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ОНЛАЙН

Маріанна СКОРОМНА, Олександра ГОЛУБЕНКО
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Лілія СОРОЧАН
ГОТОВНІСТЬ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ»

Ольга ТАМАРКІНА, Людмила БАЙДАК
САМООСВІТА СТУДЕНТА ЯК ФАКТОР МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ

Марина ТИХОНОВА, Світлана ТКАЧЕНКО
MIND MAP ТА ІНТЕРАКТИВНИЙ СЛОВНИК ЯК ПРОДУКТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАСВОЄННЯ НОВОЇ ЛЕКСИКИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ІТ

Крістіна ТОРОП, Наталія ЯРМОЛА, Богдана ВАСИЛЕНКО
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Тетяна ФІЛАТ, Мирослава СИДОРА, Олена ЗАПОРОЖЕЦЬ
РЕАЛІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Антоніна ХАНЕЦЬКА
ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Тетяна ХОВРЯКОВА, Тетяна ДОРОНІНА
ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ СІМ’Ї У ЖУРНАЛІ «СІМ’Я І ШКОЛА» (70-ТІ РР. ХХ СТ.)

Олена ХОЛОДНЯК
МЕТОДИ АНАЛІЗУ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ольга ХОРОШ, Марина ДАВИДОВИЧ, Катерина ПАРНУС
РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ОСВІТИ КИТАЮ В СЕРЕДИНІ ХХ СТОЛІТТЯ ТА НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Катерина ЦИМБАЛ, Сергій ЦИМБАЛ
ЦИФРОВІ МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ-ПІАНІСТІВ В УНІВЕРСИТЕТІ

Діана ЦИПІНА
РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Viktoriia CHUIENKO
PECULIARITIES OF INCORPORATING TED TALKS VIDEOS IN ENGLISH CLASSES FOR ECOLOGY STUDENTS

Тетяна ШАРОВА, Борис КРЕМІНСЬКИЙ, Світлана МИСТЮК, Оксана ВЕРНИДУБ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗМАГАННЯ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ: УСПІХИ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ

Maryna SHEMUDA, Olesia SKLIARENKO
MEANS OF FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE GRAMMATICAL COMPETENCE

Ірина ШКІЦЬКА
НОВІ ПІДХОДИ У ВИКЛАДАННІ ДОКУМЕНТОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН: НА ПРИКЛАДІ КУРСУ «АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ»

Ольга ШОСТАК
ФОРМУВАННЯ ВИРАЗНОГО МОВЛЕННЯ В ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ДИЗАРТРІЄЮ В ПРОЦЕСІ ІГОР-ДРАМАТИЗАЦІЙ

Svitlana YATSENKO, Аlina PEDKO
PROSPECTS FOR RELIGIOUS EDUCATION IN THE NEW UKRAINIAN SCHOOL ON THE EXAMPLE OF PUBLIC AND PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN AUSTRALIA

РЕЦЕНЗII

Ян ҐЖЕСЯК, Ігор ГРИНИК, Олена ЗИМОМРЯ
ТВОРЧІСТЬ ІВАНА ФРАНКА ЯК СПОСІБ ВИЯВУ «Я-КОНЦЕПЦІЇ» ДУХОВНОГО СТАНОВЛЕННЯ ЛЮДСЬКОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ

Ніна СТЕПАНЕНКО
«ПРОМОВИСТА МОВА ТАНЦЮ»: РОЗДУМИ НАД ГЛИБОКИМИ НАУКОВО-МИСТЕЦЬКИМИ РОЗМИСЛАМИ (Рецензія на монографію Благової Тетяни Олександрівни «Розвиток хореографічної освіти в Україні: історико-педагогічний концепт»)