Випуск № 25, 2019 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Володимир БАРОВ
Річковий флот у бойових діях на Дніпрі 1918–1921 рр.

Olha DUNAIEVSKA, Inna SAVCHUK
Anglican baptism as cultural phenomenon: historical and theological aspect

Cвітлана КОРКАЧ
Історико-краєзнавчі аспекти переяславської шевченкіани в дослідженнях другої половини ХХ ст.

Дмитро МАЛЕЖИК
Художня нонконформістська інтелігенція УРСР у 1960‒1980-х рр.: огляд новітньої історіографії

Павло ТОКАЛЕНКО
Антиєврейська російська контреволюційна політика в роки Першої російської революції на півдні України

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Антоніна БОЙЧУК
Естрадне мистецтво співу у виклику сьогодення

Андрій ДУШНИЙ , Володимир САЛІЙ
Деякі методи дитячого вокального розвитку

Ольга ФАБРИКА-ПРОЦЬКА
Народні колядки в контексті обрядової культури лемків

Юрій ЧУМАК, Андрій ДУШНИЙ
Соната-експромт «Буковинська» Віктора Власова в контексті сонатної форми баянної музики

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Сергій БОРЩЕВСЬКИЙ
Басксько-кавказький вектор у дослідженні германських назв рослин невідомого походження

Elbrus Ali VALIYEV
Morphemes which create verb and adjective in Muhammad Fuzuli’s poetry

Юрій ДЗЯДИК
Функційна здатність однорідних дієслівних присудків у романі C. Таунсенд «Жінка, яка лягла в ліжко на один рік»

Дмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ
Постпостмодерністський роман: жанровий паттерн і мотивно-тематичні комплекси

Світлана КОВПІК
Специфіка емотивного субстрату роману С. Андрухович «Фелікс Австрія»

Юлія МАКАРЕЦЬ
Соціофілософська сутність норми як категорії стандартизації мови

Марія МОШНОРІЗ
Інтерпретація есхатологічного міфу драми «В старім гнізді» С. Черкасенка

Наталія НАУМЕНКО
Відгук офіційного опонента: наукова розвідка, діловий документ або художньо-публіцистичне есе

Наталія ПАНЧИШИН
Організація складнопідрядних часових речень як таксисної форми (на основі латинських текстів)

Ірина ПРУШКОВСЬКА
Турецька зорова поезія: історія та сучасність

Наталя РОМАНОВА
Семантика емотивної лексики в поезії нововерхньонімецького періоду

Оксана САВЕНКО
Трансформація євангельських образів в урочистих проповідях Антонія Радивиловського

Вікторія СВІНЦІЦЬКА
Лінгвокогнітивні аспекти вербалізації системи ключових концептів у наративному дискурсі (на матеріалі творів А. Конан Дойла та А. Крісті)

Вікторія СЛАБОУЗ, Наталія НІКІТІНА
Суперечливі погляди на становлення англійської мови як мови міжкультурної комунікації

Олеся СУЛИМА
Проблема системного опису дієслівної семантики

Любов УМРИХІНА
Імперативні конструкції зі значенням наказу та команди: функціональний аспект

Ірина ЦАРЬОВА
Дериваційний аспект парадигматичних зв’язків юридичного тексту

Наталья ЧЕРНЫШ
К истории понятия цзинцзе (境界) в литературной мысли Китая

ПЕДАГОГIКА

Світлана БАДЕР
Проблема формування ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у сучасних педагогічних студіях

Олена БЕЗЛУЦЬКА
Лідерство як основа успішної управлінської діяльності суднового офіцера

Ірина БЕЙ
Досвід використання методу проектів у європейській системі освіти

Ірина БОНДАРЕНКО
Правове виховання старших дошкільників в умовах функціонування закладу дошкільної освіти

Марк ВАЙНТРАУБ
Професійна підготовка фахівців з охорони праці у галузі освіти: особливості та підходи

Віра ВИХРУЩ, Юрій КОЗЛОВСЬКИЙ
Проблема готовності до шкільного навчання у стратегії неперервної освіти Канади

Iryna DUBROVINA, Nataliia KAZIUK
Organization of pedagogical communication in the environment of the elementary school

Інна КОЗИР
Критерії, показники та рівні сформованості конкурентоспроможності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності авіаційної галузі

Марина КОНДРАТОВА
Ціннісне ставлення до праці у майбутніх фахівців будівництва та архітектури як наукова категорія

Анатолій КОНОХ
Формування культури здоров’я у майбутніх учителів фізичної культури

Ліна КОРОТКОВА
Модель професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластерa

Катерина ЛУТ
Роль вправ з «ключовими» словами у формуванні навичок говоріння

Віта МІРОШНИЧЕНКО
Використання художнього фільму у процесі підготовки майбутніх філологів

Юрій МОРОЗ
Значення впливу рухливих ігор на розвиток особистості в сфері рекреації

Світлана НОВОСАДОВА
Музично-теоретичні дисципліни як передумова формування творчої самостійності майбутнього вчителя музики

Наталія ОРЛОВА
Паритетне формувальне оцінювання ефективності навчальної діяльності студентів в контексті навчання іноземної мови професійного спрямування

Єлизавета ПЛЮЩИК, Ірина МАЛІШЕВСЬКА
Використання орхестичного виховання при мовленнєво ігровій діяльності дітей дошкільного віку

Василь ПОПОВИЧ
Сутність професійної компетентності педагога вищого навчального закладу

Оксана ЦЮНЯК
Організація самостійної роботи майбутніх магістрів початкової освіти у процесі професійної підготовки до інноваційної діяльності

Анна ЧЕРНИШОВА
Основні форми організації процесу підготовки вчителів початкових класів до викладання хореографії

Oksana CHUGAI
Effective exploiting observation for university teacher professional development

Володимир ШЕВЧЕНКО
Реформа вищої освіти Польщі в посткомуністичний період