Випуск № 60 том 3, 2023 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Володимир КОЗЮПА
МИРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ ТА ЗМІНА КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Валентина КУРИЛЯК
ЗМІНИ У МЕТОДАХ РОБОТИ “ADRA UKRAINE” ВНАСЛІДОК РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Володимир МИРОШ
БОГДАН БАРВІНСЬКИЙ ТА ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ: СТАНОВЛЕННЯ ІСТОРИКА

Микола ПРИХОДЬКО
АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ПРИЯТЕЛІВ НАУКИ В ПОЗНАНІ. ПЕРШІ РОКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЧАСИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ (1884, 1917–18 РР.)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Станіслав ПАВЛОВИЧ
Ю. ІЩЕНКО. ТРІО ДЛЯ КЛАРНЕТА, СКРИПКИ ТА ФОРТЕПІАНО (2015 Р.)

Ірина ПАЛІЙ
КЛАРНЕТОВЕ МИСТЕЦТВО ТА UNIONIQUE MUSIC: АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ

Юлія ПАНЧЕНКО
МУЗИКА ЯК ЗАСІБ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ЛЮДИНИ

Тетяна ПАСІЧИНСЬКА
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ АКОРДЕОННОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ

Інна ПЕТРОВА, Олександра ПОГРЕБНА
СКАНДИНАВСЬКА ШКОЛА ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ: ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСОНАЛІЇ

Єлизавета ПЛЮЩИК, Василь РУТЕЦЬКИЙ, Ігор СУБОТНИЦЬКИЙ
ОСОБЛИВОСТІ ФАХОВОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ОРКЕСТРАНТІВ ВИШУ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Ірина ПОЛЬСЬКА
МУЗИЧНА РЕГІОНІКА В СУЧАСНОМУ ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИКОЗНАВСТВА

Олена РЄЗНІК
КЛАСИФІКАЦІЯ ГАРМОНІКО-БАЯННО-АКОРДЕОННОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ УКРАЇНСЬКОГО ПРОМИСЛОВОГО МУЗИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Олексій РОГОТЧЕНКО, Вероніка ЗАЙЦЕВА, Олександр ОПАНАСЮК
МУЛЬТИЖАНРОВІСТЬ ЖИВОПИСНИХ ПОЛОТЕН ТЕТЯНИ ЯБЛОНСЬКОЇ

Володимир РОПЕЦЬКИЙ
ОСОБЛИВОСТІ ЛЕМКІВСЬКОГО ЖИВОПИСУ

Лариса САНДЮК, Володимир САНДЮК
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ НАПРЯМОК У ДИЗАЙНІ ХУТРОВИХ ВИРОБІВ

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Svetlana MAKUKHINA
DEVELOPMENT OF PROFESSIONALLY ORIENTED READING SKILLS

Юлія МАСЛОВА
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗООМОРФНОЇ МЕТАФОРИ В СУЧАСНОМУ ГАЗЕТНОМУ УКРАЇНСЬКОМОВНОМУ ДИСКУРСІ ВОЄННОГО ПЕРІОДУ

Олена МАТЕРИНСЬКА
МЕТАФОРИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЕКОЦИДУ В НІМЕЦЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МАС-МЕДІА

Оксана МЕЛЬНИЧУК
СЕМАНТИЧНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕТИКЕТНИХ КОНСТРУКЦІЙ-ЗВЕРТАНЬ У ТВОРАХ МАРІЙКИ ПІДГІРЯНКИ

Людмила МИХАЙЛОВА, Ганна ЖИЛА
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

Ірина МОРОЗОВА, Дар’я СТРАЩЕНКО
ЛІНГВАЛЬНІ ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕМАТИЧНИХ ВУЗЛІВ У ВІРТУАЛЬНОМУ ДІАЛОЗІ (НА МАТЕРІАЛІ КІНОСТРІЧКИ «ЩОДЕННИКИ ПРИНЦЕСИ 2: ЯК СТАТИ КОРОЛЕВОЮ» (2004))

Назарія РІЗВАНЛИ
ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ АНГЛОМОВНОГО НАУКОВОГО ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ

Оксана СИВИК
НАТУРАЛІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ СВІТУ В ТВОРЧОСТІ Г. ГАУПТМАНА

Ірина СЛОНЕВСЬКА, Світлана ПІРОШЕНКО, Руслана МЕЛЬНИК
НОВІТНЯ НІМЕЦЬКОМОВНА ЛІТЕРАТУРА В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ ДИСКУРСІ

ПЕДАГОГIКА

Оксана МАКСИМ’ЮК, Іванна СТРУК
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПОМИЛОК У МОВЛЕННІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ПІД ВПЛИВОМ ДІАЛЕКТНОГО ОТОЧЕННЯ

Дір’я МАЛИШЕВА
АНАЛІЗ ІСТОРИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО НЕДОРОЗВИНЕННЯ МОВЛЕННЯ

Юлія МИЧКА-ЛЕВЧЕНКО
МОДЕЛЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО МЕДІАКОМПЛЕКСУ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Ольга МІГОРЯН, Тетяна ПАВЛОВИЧ
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ У СУЧАСНІЙ ОСВІТІ

Олена МУДРИК
ДИСКУСІЯ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Marina NETREBA, Irina KHADZHINOVA
BULLING: ANALYSIS OF REGULATORY DOCUMENTS

Ольга ОСАУЛЬЧИК
РОЗВИТОК ДИСКУРСИВНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОГО ОНЛАЙН СПІЛКУВАННЯ

Наталія ПАЗЮРА
ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНА ПІДГОТОВКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДАНІЇ

Тамара ПАНАСЮК, Олеся ГАЗІНСЬКА, Марія ЧЕРВОНІЙ
ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІНОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Вікторія ПАРТОЛА, Наталія СМОЛЯНЮК
ВЗАЄМОДІЯ ВЧИТЕЛЯ ТА БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Olena PYSARCHYK, Anna NYPADYMKA
TECHNIQUES FOR IMPROVING SPEECH INTELLIGIBILITY OF ESP STUDENTS

Леся ПОЛІЩУК
СВОЄРІДНІСТЬ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ВИВЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ З УРОКАМИ ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Юлія ПОЛОГОВСЬКА
МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ПРАКТИЦІ РОБОТИ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ

Ірина ПОПОВА, Станіслава ДІХТЯРЕНКО
ФОРМУВАННЯ УМІНЬ СКЛАДАТИ ЗВ’ЯЗНІ МІРКУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ТВОРІВ СМІХОВОЇ КУЛЬТУРИ

Наталія ПРУС
РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ПІД ЧАС ВИВЧАННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Ольга РОМАНЧУК, Ростислав КОВАЛЬ, Лілія СВИЩ
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 227 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Наталія РУДА, Катерина ЖУКОВА, Оксана ОЗЕРСЬКА
ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ІЄРОГЛІФІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Юлія РУДЕНКО
КАЗКОТЕРАПІЯ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

Неля РУДНИЦЬКА, Тетяна ШАНСКОВА, Інна КОНОВАЛЬЧУК
ПОТЕНЦІАЛ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Лілія РУСКУЛІС, Раїса ДРУЖЕНЕНКО
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ УСНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ВЕДУЧИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОГРАМ»: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

Борис САВЧУК, Микола ПАНТЮК, Інга ЄГОРОВА
КОУЧ-ПОЗИЦІЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ