Випуск № 37 том 2, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Тотраз МІСОСТОВ
Науково-епістолярна спадщина П. Я. Литвинової-Бартош

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Максим ЖДАНОВ
Еволюція кантатно-ораторіального жанру у творчості українських композиторів

Оксана ЗАХАРОВА
Державний академічний Великий театр у системі культурної дипломатії

Світлана КИСЛА
Образ Чіо-Чіо-Сан з опери «Мадам Баттерфляй» у контексті оперних пошуків Джоаккіно Пуччіні

Катерина КИСЕЛЬОВА
Цитування творів мистецького напрямку поп-арт в дизайні одягу 2010–2020 рр.

Ірина ЛЯЩЕНКО, Олександр КОВАЛЕНКО, Павло МУЛЯР
Основні тенденції розвитку сучасної масової та елітарної музичної культури

Тетяна МАРТИНЮК
Шрифтова композиція, її основні види в дизайні середовища

Ольга МИРОНЕНКО-МІХЕЙШИНА
Цитата у Прелюдії № 11 Валентина Бібіка (із циклу «34 Прелюдії та фуги») як відображення взаємодії різних «модусів» ритмічного мислення

Віктор МИХАЛЕВИЧ
Художні особливості карикатури викривального характеру на шпальтах сатиричного часопису «Червоний перець» міжвоєнного періоду

Ганна ОЗИМОВСЬКА
Культурно-мистецьке життя Кам’янеччини на початку ХХ століття

Вікторія ОЛІЙНИК
Книги видавництва «Дніпро» в контексті українських графічних тенденцій

Віктор ОСАДЧИЙ
Розвиток фотографічної справи в Кременчуці (кінець ХІХ – початок ХХ століття)

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Вікторія ЗАХАРЧУК, Ірина МЕЛЬНИЧЕНКО
Сфери застосування та основні функції евфемізмів у сучасній англійській мові

Оксана ЗУБАЧ, Марта МИКИТЮК
Лінгвокультурні аспекти політичного анекдоту сучасної німецької мови

Світлана КОРНЄВА
Частотність функціонування вербальних і структурних форм англійських прислів’їв

Тетяна ЛЯХ
Феномен творчості як онтологічний модус українського модернізму в новелістиці кінця ХІХ – початку ХХ століть

Aysel MAHARRAMOVA
The poetic world of Muhammad Biriya

Любов МЕЛЬНИК
«У них – його кусочок душі і серця»: особливості вираження емотивності в листах Є. Маланюка до О. Сембай-Галицької

Юлія МОСКВИЧ
Модель жіночого щастя в поетичному дискурсі К. Бабкіної

Ліана НАУМЕНКО
Назви меблів для лежання в історії української мови

Руслана ОРОБІНСЬКА
Синтаксис еліптичного речення в персонажному мовленні німецького кіно

Інна ПАНЕНКО, Світлана СМОЛЯНКІНА, Олена ШЕСТАКОВА
Інтегровані подвійні заняття як інноваційний жанр педагогічного дискурсу

Катерина ПАРНУС
Створення дерев синтаксичного аналізу: практичне застосування

Оксана ПОДВОЙСЬКА, Олександра ШИЛОВА
Особливості перекладу власних назв у зарубіжних художніх кінофільмах

ПЕДАГОГIКА

Лариса ЗДАНЕВИЧ, Леоніда ПІСОЦЬКА, Надія ФРОЛЕНКОВА
Оцінка якості дошкільної освіти: національні та європейські стандарти

Марія ІВАНЧУК, Оксана КОСТАЩУК
Виховання професійної честі майбутніх учителів засобами тренінгу

Тетяна ІЛЬЧУК
Робота мозку під час синхронного перекладу

Світлана КІРИЧЕНКО
Наукові підходи до дослідження проблеми професійної самореалізації вчителя

Ольга КОНЬОК
Формування соціокультурної компетентності студентів-іноземців у процесі вивчення української мови

Лариса КОСТЕНКО
Cтруктура змісту позашкільної освіти (1991–2014 рр.)

Тетяна КРИСЕНКО, Тетяна СУХАНОВА, Ольга ЛИТВИНЕНКО
Особливості вивчення наукової термінології на заняттях з української мови в іноземній аудиторії у фармацевтичному ВНЗ

Олена КУЛИК
Евристична діалогова взаємодія та діагностика рівнів сформованості комунікативної компетентності здобувачів освіти: синтез, процедура, застосування, результат

Ганна ЛЯЩОВА, Лариса БОНДАРЕНКО
Розвиток навичок слухового самоконтролю майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з додаткового музичного інструменту як психолого-педагогічна проблема

Лариса МАЛІНОВСЬКА, Тамара ПАНАСЮК, Ірина ІГНАТ’ЄВА
Особливості формування професійних компетентностей концертмейстера у майбутніх учителів музичного мистецтва

Любов МАРИМОНСЬКА
Система вправ для навчання синтопічного читання англійською мовою учнів старшої школи

Оксана МАРЧУК, Лілія МЕЛЬНИЧУК, Маргарита ШКАБАРІНА
Підготовка майбутніх вихователів до формування творчих здібностей у дітей дошкільного віку

Аліна МАСЛОВА, Ольга ГОНЧАРОВА
Формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців психолого-педагогічного профілю

Галина МИХАЙЛИШИН, Леся МАНДРО
Soft skills: професійні навички майбутнього соціального працівника

Юлія МІСЯК
Роль учителя у проєктуванні безпечного освітнього середовища початкової школи

Наталія НЕГРИЧ, Ірина САПОЖНИК
Педагогічні умови формування готовності вчителів до роботи онлайн

Андрій НІКОЛАЄВ
Моделювання методичної системи практичного курсу водіння бойових машин

Людмила ОВСІЄНКО
Формувальне оцінювання як ефективний інструмент навчання культури українського усного і писемного мовлення студентів

Мирослав ПАГУТА
Історико-педагогічні та аксіологічні аспекти функціонування професійної освіти в УСРР у 30-х роках ХХ століття

Павло ПЕНЦАК
Напрями й особливості формування громадянсько-патріотичної позиції майбутніх офіцерів

Oleksandr PISKUNOV, Viktoriia ROMAN
To the question of academic writing in the formation of students’ foreign language academic literacy at higher educational establishments