Випуск № 52 том 1, 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Світлана БОГАТЧУК
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Юрій БОЙКО
МОДЕЛЮВАННЯ ЕТНІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

Антоніна БОЙЧУК, Вікторія МАЗУРИК, Микола ГАЛІВ
ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ ЩОДО СТАЛІНСЬКИХ РЕПРЕСІЙ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ: ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ (2005–2021)

Поліна ВЕРБИЦЬКА
ГЕНЕЗА НАУКОВИХ КОЛЕКЦІЙ ТА МУЗЕЙНИХ ЛАНДШАФТІВ ІМПЕРСЬКИХ МІСТ НА ЗЛАМІ XIX – XX СТОЛІТЬ

Анастасія ГРІДІНА
ЖІНКИ-ГЕРОЇНІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ЗА СПОГАДАМИ СУЧАСНИКІВ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Анастасія АВУЛА
ТЕРНОВИЙ ВІНОК У ТВОРЧОСТІ ДМИТРА ГОРДІЦИ: ОСОБЛИВОСТІ АСОЦІАТИВНОГО ТРАКТУВАННЯ Й ОБРАЗНОЇ СЕМАНТИКИ

Ярина АНДРЄЄВА
СТИЛЬОВІ НАПРЯМКИ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: МОДЕРНІЗМ ТА АВАНГАРДИЗМ

Олександра БАБКІНА, Руслан ГАЛИШИЧ, Ольга МЕР’Є
МЕТАФОРИЧНЕ ОБРАЗОТВОРЕННЯ СОЦІОФОБІЇ ТА ЇЇ ВИРІШЕННЯ У ШРИФТОВИХ КОМПОЗИЦІЯХ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

Уляна БЕЛНАКІТА
ВІЗІЇ ХОРТИЦІ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ УКРАЇНИ

Тетяна БІЛАН, Оксана ПЕТРІВ
НАЦІЄТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА 20 СТ.

Анастасія ВАРИВОНЧИК, Андрій КУЛИК
СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЙ У РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ СЕРЕДОВИЩА

Оксана ЗАХАРОВА
МИСТЕЦТВО ЯК КОМУНІКАТИВНА ОДИНИЦЯ

Наталія ЗАХАРЧУК, Карина КІНДЕР
ЕКЗЕРСИС ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ ТАНЦІВНИКІВ

Олександр ЗЕЛЕНЮК
ПОШИРЕННЯ ІДЕОЛОГІЇ БАУГАУЗУ НА ТЕРЕНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Наталія ЗИМОГЛЯД
ТРАНСФОРМАЦІЇ ЖАНРУ ФОРТЕПІАННОГО КОНЦЕРТУ У ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ НА МЕЖІ XX – XXI СТ.

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Парвина Эйюб кызы АЗИЗОВА
ТРАДИЦИОННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА БАЯТЫ

Майя БАБКІНА, Марія ВОЛОШИН
ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА ТЕМАТИЧНИМ ПРИНЦИПОМ У БАГАТОМОВНОМУ СЛОВНИКУ

Ірина БАСАРАБА
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ВІЙСЬКОВОГО ТЕКСТУ

Оксана БРОДСЬКА
ЕКЗИСТЕНЦІАЛ СТРАХУ ТА ЙОГО РІЗНОВИДИ У ТВОРАХ АРТУРА ШНІЦЛЕРА

Марина ВОЙНА, Марія РАКІТІНА
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ВИМІР ЕВФЕМІЇ В ТЕКСТАХ СУЧАСНИХ КИТАЄМОВНИХ ЗМІ

Marina VOINA, Євген ВОЛОЩЕНКО
ДИСКУРС ВІДЕОБЛОГА В СТРУКТУРІ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ

Кенуль Нариман ГАСАНОВА
ПРИНЦИП ЭКОНОМИИ В НЕПОЛНЫХ И ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПРОЗАИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

ПЕДАГОГIКА

Ірина АПРЄЛЄВА, Світлана КОЛОСОВА
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Таміла БЕРЕЖНА, Інна МЕЗЕНЦЕВА, Ольга ПАВЛОВИЧ
ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Людмила БЕРЕЗОВСЬКА, Фаїна ВАТАМАН
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗВУКОВОЇ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Оксана БОГДАНОВА
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Ірина БРУШНЕВСЬКА
ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ПРИЙОМІВ У КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ДІТЬМИ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Наталія ВЕРЕСОЦЬКА, Олег ХИЩЕНКО
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Тетяна ВЕРЕТЮК
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ (НА ПРИКЛАДІ ВІДЕОХОСТИНГУ YOUTUBE)

Наталія ГОЛОВАЦЬКА
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЬОХ ОСНОВНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ ЯК ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Надія ГОЛУБ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОГІГІЄНІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДАХ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Марія ДАЦЕНКО
АКТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Людмила ДОВБНЯ, Тамара ТОВКАЙЛО
ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ У ФАКУЛЬТАТИВНОМУ КУРСІ ЗЗСО «ІСТОРИКО-ЛІНГВІСТИЧНЕ КОМЕНТУВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»

Лариса ДОВГАНЬ
МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СУЧАСНОГО ФІЛОЛОГА-ВИПУСКНИКА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ірина ЖИГОРА, Валерій ЖИГОРА
ІНСТРУМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ

Анатолій ІВАНЧУК
ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНІВ КОРЕКЦІЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ШКІДЛИВОЇ ЗВИЧКИ

Daria KARACHOVA, Viktoriia SHEVCHENKO, Tetiana AHIBALOVA
INTERCULTURAL COMPETENCE OF THE TRANSLATOR AS A GUARANTEE OF EFFECTIVE INTERACTION IN THE MULTIETHNIC SPACE

Анна КВЯТКОВСЬКА
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРАКТИЧНО-ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ В ФАХОВИХ КОЛЕДЖАХ

Людмила КОБИЛЕЦЬКА
АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХIД У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ