Випуск № 52 том 3, 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Олександр МАСЛЮК
ПРОФЕСІЙНІ КАДРИ КІНЕМАТОГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР (1943 – 1945)

Богдан ПАСКА
СІЧНЕВИЙ ПОГРОМ УКРАЇНСЬКОГО ДИСИДЕНТСЬКОГО РУХУ 1972 р.: ДО ПИТАННЯ ПРО ХРОНОЛОГІЮ І МАСШТАБИ

Камаля Махад гызы СОФИЕВА
ИСЛАМ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ: МЬЯНМА

Василь ХОМІЦЬКИЙ
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ УПЦ КП В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ В ПЕРІОД 1992-2018 рр.

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Гаррі СЕВОЯН
РОЗКВІТ БАЛЕТУ В ОДЕСЬКОМУ ТЕАТРІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ

Василь СЕМЕНЧУК
АРАНЖУВАННЯ ЯК ВИД ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗИКАНТА

Ірина СИТНИК
РИСУНОК В КОНТЕКСТІ ГРАФІЧНОГО ДОРОБКУ ТЕТЯНИ ЯБЛОНСЬКОЇ

Олена СКВОРЦОВА
МИСТЕЦТВО АКАДЕМІЧНОГО ВОКАЛУ В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ТА ПЕДАГОГІЧНО-МЕТОДИЧНОМУ ДИСКУРСАХ

Ірина СОЛЯРСЬКА-КОМАРЧУК
ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ТРАДИЦІЇ: ВИТОКИ СИМВОЛІЧНО-МЕТАФОРИЧНОГО МИСЛЕННЯ

Світлана СТРЕЛЬЦОВА, Вероніка ЗАЙЦЕВА
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ШКІЛ «СТАРИХ МАЙСТРІВ» ДОБИ РЕНЕСАНСУ ТА БАРОКО В ЄВРОПІ

Микола УДОВИЧЕНКО
ТВОРИ ДЛЯ АЛЬТА УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ХХ-ХХІ СТ.: ВИКОНАВСЬКИЙ АСПЕКТ

Ірина ЧМЕЛИК
ЕКСПОЗИЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ МУЗЕЇВ ПРИКАРПАТТЯ НАПРИКІНЦІ ХХ–ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Рімма ШАПОВАЛОВА
ВІД РЕТРО – ДО ДЖАЗУ: ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІСЕННОГО ШЕДЕВРУ ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА «Я ПІДУ В ДАЛЕКІ ГОРИ»

Вадим ЮРЧУК, Наталія ЄФИМЕНКО
ФОРТЕПІАННІ ТВОРИ ОЛЕГА БЕЗБОРОДЬКА

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Яна РОМАНЦОВА
КОНЦЕПТ ЗАКОН У БУДЕННІЙ І ПРАВОВІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ МОВНІЙ СВІДОМОСТІ

Oksana SAVCHENKO
NOTIONAL FEATURES OF THE CONCEPTS ЛІС/WOOD IN THE UKRAINIAN AND ENGLISH PAROEMIAS

Світлана СІЧКАР
ВИКОРИСТАННЯ КОРПУСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІВ

Maryna TARNAVSKA
CONSCIOUSLY CREATED SUBTEXT IN WORKS BY VALERIY SHEVCHUK AS A MEDIATOR OF THE IMPLICIT MEANINGS INTERPRETATION PROBLEM IN THE ARTISTIC TEXTS

Наталія ТЕЛЕГІНА, Наталія ЗЕЛІНСЬКА
КОНТРАСТ ЯК ЗАСІБ ВІДТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДИНИ В ХУДОЖНЬОМУ ПОРТРЕТІ В РОМАНІ ІРВІНА ШОУ «RICH MAN, POOR MAN»

Ольга ТУРКО
ПОРЯДОК СЛІВ У РЕЧЕННЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ СИНТАГМАТИЧНОГО ЧЛЕНУВАННЯ: ФУНКЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ

Анна ЧЕРНИШ
ПСИХОАНАЛІТИЧНІ КООРДИНАТИ ЛУЗЕРСТВА У ТВОРАХ С. ЖАДАНА

ПЕДАГОГIКА

Світлана МУРАВСЬКА
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ НОВОЇ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРНОЮ СПАДЩИНОЮ В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Яна НЕЧЕПОРУК
ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВІТЧИЗНЯНИХ ЛЬОТНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (70-ТІ РОКИ)

Алла НИПАДИМКА
ВИКОРИСТАННЯ ІМПРОВІЗАЦІЇ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Олена ПАНТЕЛЄЄВА
ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Оксана ПРОТАС
МЕДІАЦІЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Ганна СВИРИДЕНКО
LEGO – КОНСТРУЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ДИСКАЛЬКУЛІЇ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Анна СЕМЕНОВА
ПОСТАТЬ ОЛІМПІАДИ ПАЩЕНКО В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ СТУДІЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ ДОСЛІДНИКІВ

Тарас СЕРМАН
АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ОСІБ, ЩО ЗАЗНАЛИ ТРАВМ ВІЙНИ

Тетяна СИЧ
ЯКІСТЬ КОЛЕГІАЛЬНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЯК УМОВА УСПІШНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

Майя СУПРУН
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ У ВНЗ

Тетяна ТВЕРДОХЛІБ, Чен ЧЖЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: НОРМАТИВНЕ ПІДҐРУНТЯ ТА ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Viktoriia TOKARCHUK, Yuliia SHUBA
CLIL METHODOLOGY IN TEACHING ACADEMIC WRITING AND INTEGRITY

Gui ZHANG
CRITERIA AND LEVELS OF AESTHETIC DEVELOPMENT STUDENTS OF CHILDREN'S MUSIC SCHOOL

Ірина ЧОРНА-КЛИМОВЕЦЬ
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІЛОВОМУ ПИСЬМІ ЗАСОБОМ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЇ

Тетяна ШВЕЦЬ
СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ТЬЮТОРИНГУ ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Світлана ШЕВАЛЬЄ
МОВА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»

Ольга ШОСТАК
ЛОГОРИТМІКА ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ЗНМ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

РЕЦЕНЗIЇ

Роман ОФІЦИНСЬКИЙ
ЕТНІЧНИЙ ТА ГЕНДЕРНИЙ ПІДХОДИ ДО ІСТОРІЇ РАДЯНСЬКИХ РЕПРЕСІЙ. Рецензія на монографію: Кісь Оксана. Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти. Львів; Дрогобич: Коло, 2020. 300 с.

Андрій ДУШНИЙ, Юрій ЧОРНИЙ
НОВІ ПРІОРИТЕТИ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ КАФЕДРИ НАРОДНИХ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ВОКАЛУ ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА