Випуск № 47 том 1, 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Нурлана Bacуф Кызы АЛИЕВА
Создание «Армянской области» – посягательство на нашу историческую географию

Дмитро БАБЮК
До проблеми датування фотографічних знімків Кам’янець-Подільського замку з другої половини ХІХ ст. до 1917 року

Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ, Остап ПАВЛОВСЬКИЙ, Тарас БАТЮК
Фотографії як джерело до вивчення українського визвольного руху в Карпатському краї ОУН (1940-і – початок 1950-х років)

Інна КАРУК
Зміст організації дитячого експериментування впродовж 1950–1990 рр.

Юрій КРАМАР, Віктор КОНДРАТЮК
Політика влади щодо білоруськомовного шкільництва у Другій Польській Республіці (1918–1926)

Валентина КУРИЛЯК
Соціально-політичний портрет Сполучених Штатів Америки (кінець ХVIII – середина ХІХ століття)

Тарас НАЙДЕНКО
Історичний час: мультитемпоральний та лінеарний підходи у вивченні радянського повсякдення

Євген СІНКЕВИЧ
Проблема поширення міфів і стереотипів у суспільній свідомості та історіографії

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Анастасія АВУЛА
Авторська інтерпретація тернового вінця в іконах Тетяни Думан

Ірина БАЛТАЗЮК
Символьна мова кольорів первісної гармонії в живописі київських митців кінця ХХ – початку XXI століття

Оксана ВЕЛИЧКО, Світлана САЛДАН, Ірина МАКОВЕЦЬКА
Творчі взаємини Людвіга ван Бетховена з піаністками – інтепретаторками його композицій

Ольга ВОЙЧЕНКО
Особливості вокальної манери Джамали

Вікторія ВОСКОБОЙНІКОВА
Баланс теорії та практики у системі підготовки диригентів-хормейстерів на межі ХХ–ХХІ ст.

Юрій ГУЛЯНИЧ
Композитор Богдан Котюк: від неофольклоризму до академізму

Анна ДРОБИШ
Мелодекламації Леоніда Лісовського: жанрово-стильові особливості

Світлана ЗАЄЦЬ, Вікторія СИЗОНЕНКО, Ольга СЮРЕНКО
Роль сучасного танцю в розвитку творчої індивідуальності майбутнього вчителя хореографії

Оксана ЗАХАРОВА
Живопис, гравюра, скульптура, декоративно-ужиткове мистецтво в зібранні державного подарункового фонду

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Kenul BABAYEVA
The comparatıve typology of syntactıcal functıons of partıcıple ın Englısh and Azerbaıjanı

Олеся БАРТАШУК, Світлана МАХОВСЬКА
Діалектизми в збірці подільського поета Петра Карася «Жито і калина»

Ірина ВАЙНОРЕНЄ
Застосування корпусного інструментарію під час формування реєстру атрибутивних колокацій з лексемою effect на базі британського національного корпусу BNC

Антон ГОЛОВКО
Германські корені дієслів сучасної української мови

Вікторія ГОЛУБ
Вияви інтертекстуальності у творах для дітей та юнацтва (на матеріалі казково-пригодницьких повістей Івана Андрусяка)

Наталія ГОРБАЧ, Софія МІЩЕНКО
Саспенс як елемент кінопоетики в новелі В. Ґабора «Телеграма»

Гиля Мехди кызы ГУСЕЙНЛИ
Роман Ханифа Курейши «Будда из пригорода» как образец нового романа-воспитания

Тетяна ДАВИДОВА
Особливості відтворення стратегій негативної ввічливості в перекладах англомовних ділових листів українською мовою

Марія ДОБРУШИНА
Лексико-семантична варіативність номінанта концепту language policy в лінгводискурсивному аспекті

Лариса ЖИЖЧЕНКО
Проблеми вибору духовно-етичних пріоритетів в українських народних оповіданнях

Уляна ЗЬОМКО
Тактика діалогу із читачем в онлайн-кінорецензії (ґендерний та лінгвокультурний аспекти)

Петро ІВАНИШИН
Націосфера Тараса Салиги

Людмила КАПЛИЧНА
Cтильові маркери зображення мілітарно-трагічного пафосу в художній практиці Олекси Гай-Головка

Анна КОЛІСНИЧЕНКО, Світлана ХАРИЦЬКА
Інтенсифікація концепції інклюзії в сучасних соціально-педагогічних доктринах та літературних студіях дизабілиті

Наталія КОСТУСЯК, Наталія ШУЛЬСЬКА, Наталія РИМАР
Ефективні методи опанування повнозначних частин мови в контексті естетизації навчання студентів-філологів

ПЕДАГОГIКА

Олена АНІСІМОВА
Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до партнерської взаємодії в професійній діяльності в науково-педагогічному дискурсі

Олександр АНТОНЧУК
Дискурсна компетентність учителя-словесника в педагогічному дискурсі

Олександр БАЛАНУЦА
Інформаційні технології у професійній підготовці дипломата

Олена БАРТОШ
Соціально-педагогічна підтримка обдарованої молоді в системі вищої освіти Великої Британії

Наталія БАЧИНСЬКА
Активізація говоріння на заняттях з англійської мови курсантів ВВНЗ та військовослужбовців

Тетяна БІЛАН
Емоційне вигорання педагога: екзистенційний вимір

Василь БІЛОКОПИТОВ
Європейська асоціація із забезпечення якості вищої освіти: стратегічні плани розвитку

Оксана БОГОМАЗ
Чому вчитель має бути медіаграмотним?

Галина БОЙКО
Модель формування соціальної мобільності вихователів закладів дошкільної освіти в процесі професійної підготовки

Тамара БОНДАР, Наталія МУКАН
Тенденції розвитку медсестринської освіти у Швейцарії

Тамара БОНДАР
Рівнева модель супроводу (підтримки) дітей з інвалідністю: досвід США

Інна БОРКОВСЬКА
Формування soft skills у майбутніх юристів за допомогою технології «перевернутого класу»

Ольга ВАСЬКО, Оксана БІЛЄР, Ольга ШАПОВАЛОВА
Педагогічні умови застосування елементів мобільного навчання в освітньому процесі початкової школи

Оксана ВАСЮК, Марія ГОЛЄВА
Проєктна технологія навчання: методичні аспекти

Мирвари Идрис кызы ВЕРДИЕВА
К истории развития научных основ методики преподавания географии в Азербайджане

Євгенія ВИШАР, Людмила КЛЕЦЕНКО, Алла ГЕТА
Сучасні аспекти використання педагогічних здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності