Випуск № 30 том 2, 2020 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Гонча Васиф АБДУЛРАГИМОВА
Английские заимствования в немецком и азербайджанском языках

Solmaz ALIZADE
Diphthongization in Azerbaijani language

Кямаля Ахверди АХВЕРДИЕВА
Проблема взаимосвязи глобализации и культуры в сфере языковых процессов

Yaqut AKHUNDOVA
Modeling the process of auditory perception and the development of listening instruction technology

Nigar BAGHIROVA
The future meanings in modern English

Марія БАГРІЙ
Імідж і становище вчителя у творах західноукраїнських письменників ХІХ ст.

Євгенія БІЛА
Англомовні ароматоніми з модальними предикатами

Наталя БІЛОУС
Мотиви самотності в поезії Аннетте фон Дросте-Гюльсхоф

Марія БЛАЖКО
Метафора в оповіданнях Юдіт Германн: лінгвокультурологічний аспект

Леся БОНДАР, Лілія ШКОЛЯР
Лінгвістичні особливості франкомовного соціологічного дискурсу

Mariia BONDARENKO
Translingualism translated: approaches to rendering James Joyce’s lingual experiments (as based on the Ukrainian edition of the novel Ulysses translated by O. Terekh and O. Mokrovoslkyi)

Володимир БОРИСОВ
Специфіка структурного моделювання термінів сучасної української освіти

Євгенія БУРНОС
Предметно-тематична характеристика лексики на позначення їжі та напоїв у сучасній українській літературній мові

Людмила ВОЗНЮК
Устойчивые выражения перифрастического характера тематической группы «представители мира моды» в газетных текстах Украины

Анна ВОЛОВИК
Жанрово-стилістична диверсифікація народної й літературної казок

Ирина ГАРБЕРА
Сравнительный лингвокультурный анализ фразеологизмов русского и украинского языков со структурой «брать / брати + соматизм»

Айтадж Садиг ГАСАНОВА
Иерархия и взаимозамещение лексико-семантических вариантов в семантической структуре слова

Адріана ГЕНЦ
Типологія періодизацій історії українського письменства ХІХ – ХХ століття

Ігор ГОНТА
Відтворення англійських ад’єктивних композит на позначення зовнішності людини українською мовою в перекладі роману Дж. Роулінг «Гаррі Поттер та філософський камінь»

Мар’яна ГОЦАНЮК (КАНЮК)
Фразеологізми з компонентом «сльоза» в українській мові

Марія ГРАБОВИЧ
Сенсорні модуси світосприйняття та їх значення в побудові художнього простору твору Е. М. Ремарка «Три товариші»

Natalia HUMENIUK
Stylistic aspect of the Jeremy Corbyn realization of the discrediting opponent tactics within the UK Prime Minister Question Time discourse, 09.04.2019

Sevil GURBANOVA
Error correction in writing

Нармина Назим кызы ГУСЕЙНОВА
Образы «маленького» человека и «лишнего» человека в литературе XIX века

Наталя ДОЛУСОВА
Концепт SEA в американському жіночому дискурсі ХХ–ХХІ ст.

Дмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ
Особливості переходу постмодернізму в постпостмодернізм у британському та американському романах

Марія ДРУЖИНЕЦЬ
Українське усне мовлення в орфоепічному аспекті: основна проблематика

Віталій ЖУГАЙ, Олена МАТЕРИНСЬКА
Засоби мовної реалізації та функції гумору у німецькому кінематографі

Iryna ZALIPSKA
Word-forming identity of the medical terminology affixes (comparative aspect)

Мирослава ІВАНИШИН
Імагологічні акценти подорожніх нарисів Галини Пагутяк

Елена КАРДАШОВА, Татьяна ФИЛЬЧУК
Симулятивная природа знаков в современном медиадискурсе

Вюсала Галиб кызы КЕРИМЛИ
Построение связи между компонентами синтаксического целого в художественной прозе Мир Джалала Пашаева путем повтора местоимений

Світлана КІЙКО, Алла ГАЛАН
Категорія роду іменників у викладанні німецької мови

Світлана КІЙКО, Тетяна РУБАНЕЦЬ
Моделі конверсії в сучасній англійській мові

Ярослава КОВАЛЬОВА
Інтеркультурний простір діалогу в мемуаристиці Е. Канетті

Олена КОВАЛЬЧУК
Підходи до визначення дискурсивного аналізу

Ірина КОЛІЄВА, Тетяна КУПЦОВА
Репрезентація образу жінки у літературі постмодерна

Катерина КРАВЕЦЬ
Аналіз англійських юридичних термінів у романі «Розплата» Джона Грішема

Айнур Афсар кызы КУЛИЕВА
Интонация и ее основные компоненты в английском языке

Дана КУРИЛЕНКО
Зооморфні образи-символи як маркери генетично-архаїчного трафарету образного коду української химерної прози (архітектоніка зооморфного образу-символу коня)

Юлія ЛАСКАВА
Психологічний детектив як особливий різновид роману (за твором В. Лиса «І прибуде суддя»)

Марія ЛЕНОК
Осмислення художніх репортажів у книзі П. Стеха «Над прірвою в іржі»

Володимир ЛИСЮК
Метафоризація як продуктивний спосіб утворення іспанської медичної термінолексики

Сергій ЛИСЮК
Функціонально-семантична характеристика префіксів іспанської футбольної термінолексики

Інна ЛІВИЦЬКА
Гендерна суб’єктність у семіотичному вимірі наративного дискурсу

Мар’яна МАРКОВА
Сонет Франческо Петрарки про лань у рецептивному полі англійської літератури XVI століття

Олена МІТІНА, Лідія ШВЕЛІДЗЕ
Безеквівалентні економічні одиниці англо-українського перекладу: шляхи подолання

Ольга НОВІКОВА
Особливості функціонування конструкцій із паралельними членами на рівні ускладненого речення