Випуск № 38 том 1, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Христина БЕРЕГОВСЬКА
Вплив українського емігрантського середовища Західної Канади на формування творчої особистості Василя Курилика

Ірина БОЙКО
Соціокультурні функції фахової (фортепіанної) освіти

Ліанна БУЧОК
Спадкоємність стильових традицій у сфері фортепіанної музики композиторів Закарпаття

Beyimkhanim VALIYEVA
The importance of Khan Shushinski’s creativity in the development of Azerbaijani singing school (Khanende)

Тарас ВАСИЛЮК
Аматорський театральний рух Прикарпаття наприкінці XX – на початку XXI століття

Дмитро ГОЛОБОРОДОВ
Витоки та сутність поняття музичного мультиінструменталізму

Владислав ГУСАК
Специфіка взаємодії сфер свідомості й підсвідомості музиканта-інструменталіста

Катерина ДАВИДОВА
Огляд основних друкарських технік поштових листівок кінця ХІХ – початку ХХ століття

Світлана ДЕРКАЧ, Мирослава МЕЛЬНИК, Володимир ФІШЕР
Масові театралізовані видовища та свята в полікультурному просторі: мистецтвознавчий аналіз

Оксана ЗАХАРОВА
Роль класичного балету у формуванні іміджу держави

Анна КІЛЬЧИЦЬКА
Творчість Форкере в умовах розвитку французького музичного мистецтва першої половини XVIII століття

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Любомира АЙЗЕНБАРТ
Літературна репрезентація української національної ідентичності в контексті галицького літературного пограниччя в малій прозі Михайла Яцкова

Наталія АРЕФЬЄВА
Діалектна фразеологія як транслятор типологічних мовних особливостей певних говірок (на матеріалі фраземіки російських острівних говірок Одещини)

Лідія БІДНЕНКО, Ганна МАТКОВСЬКА
Метафора в англійськомовному науково-популярному тексті та стратегії її відтворення в перекладі українською мовою

Наталія БІЛОУС, Олена ГУРСЬКА, Лариса ТЕРЕМІНКО
Переклад архаїзмів історичного роману «Айвенго»

Євгенія БУРНОС
Традиційна народна їжа в етнографічних і лінгвістичних дослідженнях

Ольга ГРИНЯК
Ідіостиль як взаємозалежність мови і мислення (на прикладі поезії Р. Фроста)

Оксана ДЗИНГЛЮК, Світлана ШЕВАЛЬЄ
Методичні особливості формування соціокультурної компетентності студентів технічних закладів вищої освіти у процесі вивчення української мови за професійним спрямуванням

ПЕДАГОГIКА

Любомир АНДРУСІВ
Проблема мудрості в художньо-образному пізнанні Київської Русі: історико-філософський аналіз

Аліна БУРАНОВА
Використання подкастів на заняттях німецької мови під час навчання аудіювання

Аліна БУРОВИЦЬКА
Професійна іншомовна підготовка майбутніх медиків в контексті міжнародної взаємодії

Сергій БУТЕНКО
Основні аспекти превентивного виховання дітей та підлітків в історії педагогіки

Олександра БУШТРУК
Інтерактивні методи навчання у початковій школі

Оксана ВИТВИЦЬКА, Оксана ТЮТЮННИК, Світлана МОЙСЕЄНКО
Особливості використання технологій дистанційного навчання

Любов ВЛАДИКА, Олексій МАТВІЙЧУК, Сергій ПОДЛАСОВ
Організація моніторингу навчальних досягнень студентів в умовах синхронного дистанційного навчання фізики в технічному університеті

Катерина ВОЛИНЕЦЬ, Тетяна ГРИЩЕНКО
Формування творчої самостійності в дітей старшого дошкільного віку у процесі пізнавальної діяльності з математики

Алла ГОВОРУН, Михайло ГНАТЮК
Формування професійних компетенцій у здобувачів мистецьких спеціальностей із використанням наукових методів

Тетяна ГУСЄВА
Система корекційно-реабілітаційної роботи з людьми з інтелектуальними порушеннями: з досвіду роботи

Леніна ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА, Наталя ХУДОЛЕЙ, Юлія ЗАБОЛОТНА
Наскрізна програма практичної підготовки майбутніх учителів початкової школи (на прикладі Маріупольського державного університету)

Тетяна ЗУБЕНКО, Світлана МАЗУР
Використання мобільних технологій на заняттях із вивчення англомовної літератури

Тетяна КИРИЧЕНКО, Тетяна РІДЕЛЬ
Мотивація як ключовий аспект при вивченні іноземної мови студентами економічних спеціальностей

Інна КИРИЧОК, Діана ЧЕТВЕРОВА, Ірина ТОНКОНОГ
Педагогічні умови формування соціальної компетенції молодших школярів на уроках літературного читання під час вивчення комічних жанрів