Випуск № 60 том 2, 2023 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Людмила ГОРДІЄНКО
КИЇВСЬКЕ ПОЛІТЕХНІЧНЕ ТОВАРИСТВО ІНЖЕНЕРІВ І АГРОНОМІВ (1911−1916 РР.): ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Олена ГУРСЬКА, Ілля ПАРШИН
ПІДРУЧНИКИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ 1991–2001 РОКІВ (НА ПРИКЛАДІ ПОСТАТІ КОРОЛЯ ДАНИЛА РОМАНОВИЧА)

Михайло ЖУРБА, Дмитро ТРЕЙТЯК
ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ ГРЕЦЬКОЇ ЕТНІЧНОЇ МЕНШИНИ В УКРАЇНІ У МІЖВОЄННУ ДОБУ

Alina IVANENKO
THE PLACE OF LEGAL DEPARTMENTS OF LOCAL GOVERNMENTS IN THE SYSTEM OF THE OCCUPATION REGIME OF THE REICHSKOMMISSARIAT “UKRAINE” AND THE MILITARY ZONE OF OCCUPATION (1941–1944)

Вячеслав КОБА, Ірина ТАРНОВСЬКА, Валентина ВЛАСОВА
СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: УРАХУВАННЯ ДОСВІДУ КРАЇН ЄС

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Олександр ДУБКА
СОНАТА ДЛЯ ТРОМБОНА, 12 СТРУННИХ І ФОРТЕПІАНО Й. МАТЕЯ: МОНУМЕНТАЛЬНО-КОНЦЕРТНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЖАНРУ

Андрій ДУШНИЙ, Наталія СТОРОНСЬКА, Володимир САЛІЙ
КОРИФЕЇ ДРОГОБИЦЬКОЇ ВОКАЛЬНОЇ СЦЕНИ КОРНЕЛІЙ СЯТЕЦЬКИЙ ТА БОГДАН БАЗИЛИКУТ: ВИКОНАВСЬКИЙ ТА ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Olga ZAYTSEVA, Elina GRODSKAYA
COMPARATIVE ANALYSIS OF DICTIONARY DEFINITIONS AND LEXICAL-SEMANTIC VARIANTS OF THE NOUN ‘SYSTEM’ FUNCTIONING IN THE TEXT CORPUS “CHEMICAL ENGINEERING”

Павло ЗІБРОВ, Владислав ЗАЙЦЕВ
РЕТРО ЕСТЕТИКА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОП-МУЗИКИ

Ольга ЗОСІМ, Олена СПОЛЬСЬКА
ОСОБЛИВОСТІ РЕЦЕПЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЦЕРКОВНИХ РІЗДВЯНИХ ПІСЕНЬ У ФОРТЕПІАННИХ ОБРОБКАХ ДЕНИСА СІЧИНСЬКОГО, ВАСИЛЯ БЕЗКОРОВАЙНОГО ТА ВАСИЛЯ БАРВІНСЬКОГО

Костянтин КАЛІЄВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ХОРЕОГРАФІВ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Юлія КАПЛІЄНКО-ІЛЮК
НАРОДНОПІСЕННА ТВОРЧІСТЬ БУКОВИНЦІВ ЯК ЯВИЩЕ ПОЛІНАЦІОНАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРИЗМУ

Михайло КУЖБА
ЦИМБАЛЬНА ТВОРЧІСТЬ ОЛЕКСАНДРА ТИМОФЄЄВА: ВИКОНАВСЬКИЙ АСПЕКТ

Любомира ЛАСТОВЕЦЬКА, Зоряна ЛАСТОВЕЦЬКА-CОЛАНСЬКА, Степан CОЛАНСЬКИЙ
ПОЕТИЧНО-СЮЖЕТНІ РЕФЛЕКСІЇ У ХОРОВІЙ ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ ЛАСТОВЕЦЬКОГО

Лідія ОСТАПЧУК, Людмила ВАСИЛЕВСЬКА-СКУПА, Світлана БАСОВСЬКА
ШЛЯХИ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОПІСЕННОЇ ТРАДИЦІЇ

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Наталія ГОРБАЧ, Софія МІЩЕНКО
ЕЛЕМЕНТИ КІНОПОЕТИКИ В ЕСЕЇ І. СЛАВІНСЬКОЇ «ПОБАЧИМОСЬ У БАХЧИСАРАЇ»

Андрій ГУРДУЗ
ОБРАЗИ «ДИВНИХ ДІТЕЙ» У РОМАННИХ ЦИКЛАХ РЕНСОМА РІГГЗА І АРТУРА ЗАКОРДОНЦЯ: СВОЄРІДНІСТЬ І РОЛЬ

Маргарита ЖАДЛУН, Катерина САРЖИНСЬКА
ЕКСПЛІКАЦІЯ ПОРІВНЯНЬ У ПОВІСТІ ОКСАНИ ЗАБУЖКО «КАЗКА ПРО КАЛИНОВУ СОПІЛКУ»

Ivan ZYMOMRYA, Iryna REVA
PECULIARITIES OF INDIVIDUALISM IN THE POETIC WORKS OF G. BYRON AND S. VRAZ

Мирослава ІВАНИШИН
СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР ОБРАЗУ ЛІТНЬОЇ ЛЮДИНИ В РОМАНАХ Ф. БАКМАНА В АКСІОЛОГІЇ СЬОГОДЕННЯ

Марія ІВАНЧЕНКО, Тетяна БОТВИН
ЛЕКСИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (НА МАТЕРІАЛІ ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ)

Оксана КИРИЛЬЧУК
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК БАЗОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Вiктор КОЗЛОВСЬКИЙ
КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ ГРАМАТИЧНОЇ ФОРМИ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)

Дар’я ЛУГОВА
СТРУКТУРНІ ТИПИ АНТРОПОФОРМУЛ МЕТРИЧНИХ КНИГ ОЛЕКСАНДРІВСЬКА ХVІІІ СТ.

Тетяна ЛЯХ
«ВСЕ МИНАЄТЬСЯ. ЗАЛИШАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ЛЮДСЬКЕ ДОБРО…»: ФЕНОМЕН ДОБРА В НОВЕЛІСТИЦІ ІВАНА ЧЕНДЕЯ

ПЕДАГОГIКА

Світлана ЄЛДІНОВА, Наталія ЦУКАНОВА
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Тетяна ЖУРАВКО
АГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Roksolana ZAPOTICHNA
SELF-ASSESSMENT AS THE ADDITIONAL ENGLISH LANGUAGE LEARNING TOOL

Viktorija ZINCHENKO, Iryna LOPATYNSKA, Larisa DEVITSKA
DIE BESONDERHEITEN DER ENTWICKLUNG DES EURO-INTEGRATIONSPROZESSES IM UKRAINISCHEN BILDUNGSSYSTEM

Oksana IVANYTSKA
SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL COOPERATION BETWEEN LITHUANIA AND UKRAINE UNDER CONDITIONS OF WAR

Cабіна ІВАНЧУК
ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗДО

Оксана ІГНАТОВСЬКА, Євген КАРПЕНКО
НАБУТТЯ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАВИЧОК ВИБОРУ ДИРИГЕНТСЬКИХ СХЕМ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ПОШУК ШЛЯХІВ ПОСИЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ

Олена ІЛЬЄНКО, Тетяна МИХАЙЛОВА, Людмила ШУМЕЙКО
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ МОВНИХ ЯВИЩ В ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩІ

Оксана ІЛЬЇНА, Лариса БЕРГЕР, Аліна КОЛОМІЙЦЕВА
ФАКТОРИ ЗАСВОЄННЯ ГРАМАТИЧНОГО ТА ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ ДИСТАНЦІЙНО

Марина КАБИШ
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Юлія КАХІАНІ, Оксана АЛЄКО, Тетяна ШУЛЬГА
ОСОБЛИВОСТІ ҐЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Мар’яна КАЩУК, Тетяна ЛИПЧЕНКО
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Євгеній КИРПЕНКО
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ТА ЇЇ ФОРМУВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ

Світлана КОВАЛЕНКО, Любов КОЛОТ, Ольга ДУБІНІНА
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЕПОХУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ольга КОЗІЙ
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ АРТИСТИЗМУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ)

Людмила КОЛБІНА
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

Malvina KOLOMIIETS, Yulia BILENKA
PRACTICAL USAGE OF INTERNET RESOURCES FOR STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

Ганна КОЛОСОВА, Олена ЛИТВИН
ТРЕНІНГИ З ESP ДЛЯ РОЗВИТКУ SOFT SKILLS У СТУДЕНТІВ

Олена КРИВИЛЬОВА, Ольга КУРИЛО
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

Тамара ЛИТНЬОВА, Тетяна БІЛОШИЦЬКА
СТРАТЕГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У СКЛАДІ ЦІЛЕЙ СУЧАСНОЇ ШКІЛЬНОЇ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ

Olena LUTSENKO, Natalia SEMINIKHYNA, Tetiana SVYRYDIUK
TEACHERS’ PERSPECTIVES ON TEACHING AND LEARNING METHODS IN A CHANGING WORLD