Випуск № 66 том 1, 2023 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Ярослав БАЛАНОВСЬКИЙ, Kостянтин СІЗАРЄВ, Крістіна СИТНИК
РОСІЙСЬКА ІМПЕРСЬКА ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА В КРИМУ ВПРОДОВЖ 1770–1780-Х РОКІВ

Іван БЕЗЕНА, Ірина КАРПАНЬ
ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ: ВИВЧЕННЯ ПОДІЙ ТА СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Петро ГАВРИЛИШИН
ВИКЛАДАЦЬКА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА У ШВЕЙЦАРІЇ (1960–1986)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Людмила АНДРОЩУК
АРХЕТИП ТІНІ В ТАНЦЮВАЛЬНИХ ТРАДИЦІЯХ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ: СВЯТО ІВАНА КУПАЛА

Анастасія БАРАНОВСЬКА
МОТИВ ВІЙНИ У РЕАЛІСТИЧНОМУ ЖИВОПИСІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ

Юлія БОБРОВНИК, Валентина НЕДІЛЬКО, Світлана НЕЖИВА
ГЕОПОЛІТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ УКРАЇНИ: ВПЛИВ НА ГЛОБАЛЬНУ АРЕНУ

Людмила ГАНУЩАК-ЄФІМЕНКО, Світлана ОСТАПИК
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ КОМПОЗИЦІЇ ТА КОЛЬОРУ В СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ ІНТЕР'ЄРУ

Ярослава ГРИЦЕНКО
СОМАТИЧНІ ПРАКТИКИ В МИСТЕЦТВІ ТАНЦЮ: ВПЛИВ, ВЗАЄМОДІЯ ТА СПОСІБ РОБОТИ З ТІЛОМ

Ольга ДЕНИСЮК
ЖІНОЧІ ОБРАЗИ У ТВОРЧОСТІ СКУЛЬПТОРА ГРИГОРІЯ КРУКА

Ванда ДРІНЕВСЬКА
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ФОЛЬКЛОРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОПУЛЯРНІЙ МУЗИЦІ

Алла ДЯЧЕНКО
ВПЛИВ КРОС-КУЛЬТУРНОГО РОЗКРИТТЯ НА АДАПТАЦІЮ ХУДОЖНЬОЇ ПРАКТИКИ МИСТЕЦЬКИХ ТРАДИЦІЙ

Олексій ЖАДЕЙКО
«МОБІЛІЗОВАНЕ МИСТЕЦТВО»: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЖИВОПИСУ ОЛЬГИ КАРПЕНКО ВОЄННОГО ПЕРІОДУ

Катерина ЖУК
АНАЛІЗ ПІСЕННОЇ ЛІРИКИ В СУМІЖНИХ ФОЛЬКЛОРНИХ ТРАДИЦІЯХ ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ТИПУ УТВОРЕННЯ

Кароліна КАСЬЯНЕНКО
ЕТИМОЛОГІЧНА ОСНОВА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК ЛОГОТИПУ

Лілія КАЧУРИНЕЦЬ
ВИКОРИСТАННЯ ІМЕРСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНОМУ ДИРИГЕНТСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Gunay ALAKBAROVA
WORD, CONCEPT AND ALPHABEICAL ISSUES IN THE ACTIVITY OF MOHAMMAD TAGHI SIDQI

Інна АПОНЕНКО
СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТОНІМІВ У ЦИКЛІ «БУЗИНОВИЙ ЦАР» ЛІНИ КОСТЕНКО

Андрій БОШКОВ, Ангеліна ДЕМЧУК
АНГЛІЙСЬКОМОВНА ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТІЙНОГО СКЛАДНИКА КОНЦЕПТУ «PANDEMIС» В МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ

Олег ВАСИЛИШИН, Ірина ВАСИЛИШИН
КАРБУВАННЯ ДУХОВНОЇ ПАМ’ЯТІ: АВТОГРАФИ НА КНИГАХ ДЛЯ Г. ШТОНЯ ВІД ТВОРЧОЇ СПІЛЬНОТИ

Юлія ДЕДЕ
ОСОБЛИВОСТІ МЕЛОДІЙНОГО ОФОРМЛЕННЯ МІТІГАТИВНИХ ТАКТИК В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ КІНОДИСКУРСІ

Khanim JAFARLY
CATHARSIS AND RETURNING TO SELF IN GEORGE ORWELL’S “COMING UP FOR AIR” IN THE CONTEXT OF SELF-BELONGING

Катерина ЗАЙЦЕВА, Євген ДОЛИНСЬКИЙ, Маріанна КОПЧАК
ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРАВНИЧИХ ТЕКСТІВ АНГЛОМОВНИХ КРАЇН ТА УКРАЇНИ: МЕТОДИ ТА ПІДХОДИ

Liudmyla ZAIATS
SEMANTIC AND STRUCTURAL PECULIARITIES OF THE ENGLISH VOCABULARY IN THE SPHERE OF NATIONAL SECURITY: CASE STUDY OF THE WHITE BOOK 2021: DEFENCE POLICY OF UKRAINE

Марія ІВАНЧЕНКО
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ BETRAYAL В АНГЛОМОВНИХ ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКАХ

Світлана ІГНАТЬЄВА, Ірина ЦЮП’ЯК
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСОБІВ МОВНОЇ ЕКСПРЕСІЇ У ТЕКСТОВІЙ ПАЛІТРІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА: ФОНОЛОГІЧНИЙ РІВЕНЬ

Єлизавета ІСАКОВА
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ В ОФОРМЛЕННІ ТЕМПОРАЛЬНИХ ВІДНОШЕНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ (ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ)

ПЕДАГОГIКА

Інна АНТОНЕНКО, Інна БОРКОВСЬКА, Ірина КОЗУБСЬКА
ДІЛОВА ГРА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

Наталія АШИХМІНА, Олена НОВСЬКА
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Світлана БАДЕР, Віталій КУРИЛО, Марія ПОЧИНКОВА
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Ірина БЕРЕЗІНА
ХМАРА СЛІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ ДО НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Людмила БОБОВА
ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА США

Ігор БОГДАНОВСЬКИЙ, Анатолій КОНОХ
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ДО ТРЕНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІГРОВИХ ВИДАХ СПОРТУ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ПОЛЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вікторія БОЙТА
СТВОРЕННЯ МАНҐ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ЛІТЕРАТУРИ У КОЛЕДЖАХ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ПРОФІЛЮ

Юрій БРИНДІКОВ
СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ-УЧАСНИКАМИ БОЙОВИХ ДІЙ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ

Ірина БРУШНЕВСЬКА
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДГОТОВКИ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ

Людмила ГАРКУША, Ольга ЕКОНОМОВА
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ У КЛАСІ СПЕЦІАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТА (ФОРТЕПІАНО)

Оksana HOLOVKO
THE ROLE OF SOME COMMUNICATIVE METHODS IN DEVELOPING STUDENTS’ FOREIGN LANGUAGE GRAMMATICAL COMPETENCE

Олена ГОНЧАРЕНКО, Ірина ІОНОВА
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МАТЕРИНСТВА У ВИХОВАНОК СОЦІАЛЬНОГО ГУРТОЖИТКУ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА І ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Галина ГУДИМА, Юлія СЛОДИНИЦЬКА
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ РЕФЕРУВАННЮ ТА АНОТУВАННЮ ІНШОМОВНИХ ТЕКСТІВ У НЕМОВНИХ ВИШАХ

Олена ДВОРНИК
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ВЧИТЕЛЕМ І СОЦІАЛЬНИМ ПЕДАГОГОМ: ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛІВ

Олександр ДЕМИДЕНКО, Микола ПОТАПЕНКО, Ганна ПОТАПЕНКО
НАВЧАННЯ АКАДЕМІЧНОМУ РИСУНКУ, ЖИВОПИСУ ТА КОЛЬОРОЗНАВСТВУ ЯК ОСНОВА ДЛЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ

Катерина ДЕРЕКА, Ірина БРЮХОВЕЦЬКА, Інна БЕРКЕЩУК
ЗАСОБИ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕПЕРЕРВНОЇ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Олеся ДИШКО, Наталія БЄЛІКОВА, Едуард КОСИНСЬКИЙ
ПРИНЦИП НАСКРІЗНОЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Аліна ДМИТРЕНКО
ДИСЦИПЛІНА «ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Наталія ДОРОХОВА
ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ЗМІСТОВНОГО НАПОВНЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ СТОМАТОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ

Наталія ДОЦЕНКО, Олена ГОРБЕНКО, Антоніна ГАЛЄЄВА
ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «АГРОІНЖЕНЕРІЯ» В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Тінтін ДУН
ДІАЛЕКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛІЗМ: ЙОГО ПРИНЦИПИ ТА ДУМКИ